Send in your ideas. Deadline October 1, 2024

Een nieuwe toekomst voor de Stichting NLnet

NLUUG en NLnet nieuwsbrief Jaargang 6, nummer 1, februari 1998

Teus Hagen, Frances Brazier, Wytze van der Raay en Jos Alsters
Bestuur Stichting NLnet.

De geschiedenis

Al weer bijna 10 jaar geleden, in 1988, richtte de vereniging NLUUG de Stichting NLnet op om de netwerk exploitatie in onder te brengen. De vereniging NLUUG mocht niet in gevaar gebracht worden door de steeds grotere financiële risico's die de exploitatie met zich meebracht. De Stichting NLnet richtte op haar beurt in 1994 de Holding NLnet B.V. op die vervolgens het toenmalige internet netwerk in Nederland op professionele verder uitbouwde tot de huidige infrastructuur, waarbij kwaliteitstoegang wordt geboden aan kleine en grote, professionele en niet-professionele gebruikers.

De NLnet Holding B.V., die startte met een drietal werknemers, groeide in korte tijd uit tot een toonaangevende nationale internet Provider met ruim 90 werknemers eind 1997. Het was echter wel al lang duidelijk dat verder doorgroeien steeds moeilijker vol te houden zou zijn. Met name het groeien in internationale transportcapaciteit betekent dat steeds grotere (financiële) sprongen genomen moeten worden, terwijl de tarieven door meer (en grotere) concurrenten omlaag zullen gaan. Om verdere groei van NLnet Holding B.V. zeker te kunnen stellen, was dan ook op termijn (internationale) samenwerking met een zowel financieel als technisch sterke partner wenselijk.

Na ruim een jaar zoeken en oriënteren werd in 1997 UUnet (dochter van WorldCom), een zowel financieel en technisch sterke partner gevonden. Afgelopen zomer werd middels een aandelenruil dit samengaan geëffectueerd. Dit leidde tot grote veranderingen voor de Stichting NLnet. Zij had gedurende de periode tot het samengaan met UUnet alleen op de achtergrond invloed als als hoofdaandeelhouder van NLnet Holding B.V. Na de aandelenruil werd de Stichting NLnet weliswaar eigenaar van een pakket WorldCom aandelen van grote financiële waarde, maar verloor haar invloed op de NLnet holding.

De toekomst

De Stichting NLnet ziet zich nu geconfronteerd met een nieuwe uitdaging: het besteden van de thans in ruimere mate beschikbare financiële middelen voor het opzetten van nieuwe activiteiten in lijn met haar doelstelling. Deze doelstelling, oorspronkelijk in 1988 breed geformuleerd als "het bevorderen van elektronische informatie uitwisseling", is in de loop van de jaren toegespitst op het medium internet. Met name op het publieke, niet-commerciële gebied zien wij hier nog grote mogelijkheden in het verschiet, welke in de komende jaren verder uitgewerkt kunnen worden, in volledige onafhankelijkheid van overheid en bedrijfsleven.

Inmiddels is al een dialoog aangegaan met een aantal organisaties als de NLUUG, Usenix, ISOC en het Internet Software Consortium (zonder overigens uitbreiding van deze lijst uit te sluiten!) om deze mogelijkheden verder te concretiseren. Hierbij denken we op dit moment aan:

  • Het ondersteunen van de ontwikkeling van "public domain" software ten dienste van het internet en internetgebruikers.
  • Het in eigen beheer (uit)ontwikkelen van dergelijke software.
  • Het organiseren en/of ondersteunen van conferenties op internet gebied.
  • Het bevorderen van academisch onderzoek op netwerk gebied.
  • Het gebruiksklaar maken van onderzoeksresultaten voor de internet-praktijk en het ondersteunen van activiteiten die leiden tot een betere toegankelijkheid van het internet, zowel op technisch als organisatorisch terrein.

Deze lijst zal ongetwijfeld in de komende tijd uitgebreid en bijgesteld worden. De volgorde is toevallig en de lijst is ook zeker niet bedoeld als een uitputtende opsomming. Maar de huidige lijst geeft wel een goede indruk van in welke richting de Stichting NLnet denkt: een facilitaire instelling voor initiatieven op het gebied van netwerkontwikkelingen, stimulerend op een niet-dirigerende wijze.

Om deze veelomvattende taken op een goede en verantwoorde wijze uit te voeren zal een organisatiewijziging binnen de Stichting worden doorgevoerd, waarbij het bestuur zich meer zal moeten professionaliseren. Voor toezicht en beleidsadvies wordt een nieuw orgaan in het leven geroepen van deskundigen op de achtergrond. Bij deze organisatiewijzigingen laat de Stichting zich adviseren door Derks, Star Busman & Hanotiau op juridisch gebied, en Coopers & Lybrand op financieel-administratief gebied. In voorjaar 1998 zal de organisatie definitief vorm krijgen en kunnen de eerste activiteiten opgestart worden.