Send in your ideas. Deadline October 1, 2024

Briefwisseling GOUD

Op 20 mei 2008 diende NLnet een WOB-verzoek in naar aanleiding van de ernstige problematiek rondom de aanbesteding van GOUD binnen het ministerie van Financiën, waardoor het open standaarden-beleid van de Nederlandse overheid in gevaar komt. Dit WOB-verzoek werd meegenomen in de beantwoording van de Kamervragen van kamerlid Arda Gerkens (SP) die medio juli 2008 openbaar werden gemaakt. Daaruit de laatste vraag // antwoord:

Vraag 5

Wat is uw reactie op het verzoek van de directeur van stichting NLnet, om de correspondentie rondom GOUD openbaar te maken? Bent u bereid dat te doen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u de informatie ook naar de Kamer sturen?

Een verzoek om informatie op basis van de WOB wordt ingewilligd met inachtneming van de in de wet opgenomen uitzonderings- en weigeringsgronden. Op dit moment worden de door de stichting NLnet gevraagde documenten beoordeeld. Dit houdt in dat wordt bezien in hoeverre documenten, gelet op de uitzonderings- en weigeringsgronden, openbaar gemaakt kunnen worden.

Zodra in het kader van dit WOB-verzoek, al dan niet na bezwaar- of beroepsprocedures, documenten of delen daarvan openbaar worden gemaakt, zijn deze documenten voor een ieder beschikbaar. Tevens zullen de documenten die openbaar zijn gemaakt naar de Kamer worden gezonden.

Van het ministerie van Economische Zaken heeft NLnet inmiddels alle gevraagde stukken ontvangen. NLnet heeft bezwaar aangetekend tegen het ministerie van Financiën om 121 van de 122 documenten om uiteenlopende reden "off-limits" te verklaren. NLnet is van mening dat de Tweede Kamer sowieso deze documenten moet ontvangen, omdat de weigeringsgronden in de beschikking allen niet opgaan voor de Tweede Kamer. De afhoudende reactie van de minister op de eerder gestelde Kamervragen wekt de suggestie dat de minister van zins is om de Kamer deze informatie te onthouden en gelijk te schakelen aan de toegang voor civiele partijen.

Hieronder de correspondentie over dit WOB-verzoek. Onze verontschuldigingen voor de slechtzienden en blinden in ons relatienetwerk en daarbuiten, de brieven die het ministerie van Financiën stuurt zijn allemaal gescande versies van papieren brieven en dus ook niet voor jullie toegankelijk. We werken aan een verzoek aan het ministerie van Financiën om een electronische versie van alle documenten beschikbaar te stellen zodat eenieder gelijk toegang heeft.