Send in your ideas. Deadline October 1, 2024
logo

Last update: 2021-01-13

NLnet Labs; Statuten

Independent lab for Internet infrastructure development

OPRICHTING STICHTING

Heden, achtentwintig december negentienhonderd negenennegentig, verschijnt voor mij, Mr Thomas Pieter van Duuren, notaris met plaats van vestiging Utrecht:

mevrouw Mr Tecla Maria Berkhout, kandidaat-notaris, geboren te Langedijk op drie oktober negentienhonderd zevenenvijftig, met het kantooradres 3584 BB Utrecht, Pythagoraslaan 2,

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting Stichting NLnet, met statutaire zetel te Amsterdam, kantoorhoudende te 2461 GG Ter Aar, Korteraarseweg 5c, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, onder nummer 41208365.

Van het bestaan van de gemelde volmacht is mij, notaris, gebleken uit een onderhandse akte van volmacht die aan deze akte wordt gehecht.

De verschijnende persoon geeft vooraf het volgende te kennen:

 1. De stichting Stichting NLnet voornoemd is een stichting, welke als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956 is aangemerkt;
 2. Stichting NLnet voornoemd, heeft als doel het bevorderen van electronische informatie-uitwisseling en al hetgeen daarmee verband houdt;
 3. Stichting NLnet wil als uitvloeisel van haar vorenomschreven doel Open Source Software ten behoeve van Internet (verder) ontwikkelen;
 4. Om administratieve- en organisatorische redenen wil Stichting NLnet deze laatstgenoemde activiteiten als uitvloeisel van haar eigen activiteiten in een afzonderlijk door haar op te richten stichting uitoefenen;

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaart de verschijnende persoon bij deze akte namens Stichting NLnet als uitvloeisel van haar eigen activiteiten, een stichting op te richten en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen:

Definitie:
Open Source Software: software waarvan de broncode (source) vrij ter beschikking is voor derden.

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1
 1. De stichting is genaamd: Stichting NLnet Labs
 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

DUUR

Artikel 2

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOELEN EN MIDDELEN

Artikel 3
 1. De stichting heeft - als uitvloeisel van de activiteiten van Stichting NLnet - ten doel het (verder) ontwikkelen van Open Source Software ten behoeve van het Internet en alle overige wetenschappelijke benaderingen, welke ten gunste kunnen komen aan bedoelde ontwikkeling, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer, doch niet beperkt daartoe, te verwezenlijken door:
  1. het bieden van gelegenheid aan getalenteerde software ontwikkelaars om Open Source Software projecten ten bate van het Internet te ontwikkelen, uit te breiden, te onderhouden, en beschikbaar te stellen.
  2. het aangaan van samenwerkingen, in welke vorm dan ook, met andere ontwikkelaars op het gebied van de ontwikkeling van de onder a. bedoelde projecten;
  3. het bevorderen dat de ontwikkelde software een brede verspreiding vindt;
  4. het ter beschikking stellen van ontwikkelaars aan derden ten behoeve van ontwikkeling van specifieke Internet toepassingen.

VERMOGEN

Artikel 4

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 1. giften, subsidies, erfstellingen en legaten;
 2. inkomsten verworven door het uitvoeren van haar doelomschrijving;
 3. alle andere wettige baten.

BESTUUR

Artikel 5
 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen.
 2. De leden van het bestuur worden benoemd door Stichting NLnet, met statutaire zetel te Amsterdam.
 3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
 4. Mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enig overblijvende bestuurslid, niettemin een bevoegd bestuur, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk te voorzien in de vacature of vacatures.
 5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 6
 1. Vergaderingen zullen telkenmale worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt, doch in ieder geval één maal per jaar. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. De vergaderingen worden binnen Nederland gehouden.
 2. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 1 van dit artikel bepaalde - door de voorzitter ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
 3. De directeur van de stichting wordt tevens opgeroepen voor de bestuursvergaderingen. Hij heeft in die vergaderingen een adviserende stem.
 4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 5. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen in een bestuursvergadering slechts geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht.
  De notulen worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan getekend door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering.
 8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk per telefax of per e-mail hun mening te uiten.
  De bescheiden waaruit van een zodanig besluit blijkt worden bij de notulen gevoegd.
 10. Ieder bestuurslid heeft het recht op het uitbrengen van één (1) stem.
  Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven komen alle bestuursbesluiten tot stand met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de desbetreffende vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigde aanwezigen dit voor de stemming verlangt.
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Zij tellen wel mee ter bepaling van enig quorum.
 13. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de desbetreffende vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 14. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de desbetreffende vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige, dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 7
 1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten, is het bestuur belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, mits in alle gevallen op grond van een met algemene stemmen genomen bestuursbesluit in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 3. Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de stichting en van alle bestuursleden en de mutaties daarin in het handelsregister.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8

De stichting wordt vertegenwoordigd door:

 1. het bestuur; of
 2. twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 9
 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming of volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn onbeperkt terstond herbenoembaar.
 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden;
  2. door (schriftelijk) bedanken;
  3. indien een bestuurder het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
  4. door ontslag door de rechtbank;
  5. door een daartoe strekkend bestuursbesluit, genomen in een vergadering waarin door alle overige in functie zijnde bestuursleden voor het ontslag van het betreffende bestuurslid is gestemd;
  6. alsmede door ontslag verleend door Stichting NLnet, met statutaire zetel te Amsterdam.
 3. Een bestuurder kan te allen tijde door een éénstemmig besluit van alle andere bestuurders worden geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

DIRECTEUR

Artikel 10
 1. Het bestuur is bevoegd een directeur van de stichting te benoemen.
 2. Het bestuur is tevens bevoegd de directeur te schorsen en te ontslaan.
 3. De taken en bevoegdheden van de directeur worden in een door het bestuur op te maken reglement vastgelegd.
 4. Aan de directeur kan door het bestuur machtiging worden verleend, om in specifiek genoemde gevallen de stichting namens het bestuur te vertegenwoordigen.

BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN BEWAARPLICHT

Artikel 11
 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks vóór één juli de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen.
 4. Het bestuur is bevoegd een registeraccountant of accountant-administratieconsulent te benoemen teneinde de balans en de staat van baten en lasten te controleren.
 5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 12
 1. Het bestuur is na voorafgaand verkregen goedkeuring van Stichting NLnet bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen, alsmede om de stichting te ontbinden. Besluiten hiertoe moeten worden genomen met tenminste twee derde meerderheid van de stemmen in een vergadering waarin alle van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
  Zijn niet alle bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan kan binnen vier weken daarna een tweede vergadering worden bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is gesteld, ongeacht het aantal tegenwoordig of vertegenwoordigde bestuursleden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de stemmen.
 2. Statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd zodanige akte te doen verlijden. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
 3. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Ter vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting treden de bestuurders als zodanig op. De vereffenaars dragen zorg voor inschrijving van de ontbinding van de stichting bij het handelsregister.
 4. Een eventueel overschot na vereffening van de ontbonden stichting wordt besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
 5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening door degene die hiertoe door het bestuur als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN

Artikel 13

Het bestuur van de stichting kan reglementen vaststellen en wijzigen of op heffen. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 14

In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de stichting voorzien, beslist het bestuur.

Tenslotte verklaart de verschijnende persoon dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:

 1. de heer Teunis Hagen, wonende te 5971 AZ Grubbenvorst, De Bisweide 28, geboren te Opsterland op zes oktober negentienhonderd vijfenveertig, als voorzitter;
 2. de heer Tjepke Wytze van der Raaij, wonende te 3958 XH Amerongen, Koenestraat 92, geboren te Schoonebeek op achtentwintig juni negentienhonderd vierenvijftig, als penningmeester;
 3. mevrouw Frances Mary Brazier, wonende te 2461 GG Ter Aar, Korteraarseweg 5c, geboren te Toronto op twaalf mei negentienhonderd zevenenvijftig, als secretaris.

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting daarop aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.

(Getekend) T.M. Berkhout, T.P. van Duuren

Project NLnet Labs

Navigate projects

Search