Send in your ideas. Deadline October 1, 2024
logo

Last update: 2006-10-24

Grant
End: 2007-01

Stichting TQ-NL subsidieert voor het tweede jaar innovatief onderwijs

educational web contests

Stichting TQ-NL stelt ook dit jaar weer geld beschikbaar voor scholen die onderwijs willen vernieuwen met ICT. In het afgelopen schooljaar deelde de stichting ruim een ton aan subsidies uit voor projecten van in totaal 10 scholen. Vanaf vandaag kunnen scholen uit het primair en voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2007/2008 een aanvraag indienen voor subsidie voor een (ICT)project dat innovatief is in onderwijskundig opzicht en leidt tot verrijking, verandering, vernieuwing of verbreding van het onderwijs.

Stichting TQ-NL is voortgekomen uit Stichting ThinkQuest Nederland, de organisatie die van 1999 tot 2002 de zeer succesvolle ThinkQuest web-strijden heeft georganiseerd. Doelstelling van de stichting is het stimuleren van innovatieve Internet-activiteiten en –initiatieven die het Nederlandse onderwijs ten goede komen. Daarvoor stelt de Stichting 3 jaar lang subsidies beschikbaar voor innovatieve onderwijsprojecten. Stichting TQ-NL wil in de te subsidiëren projecten de leerling een belangrijke rol laten spelen. Niet alleen door de rol van de leerling binnen de projecten als criterium voor toekenning van subsidie te nemen, maar ook door groepjes leerlingen te vragen om de ingediende projecten op aantrekkelijkheid te beoordelen. Op basis van deze oordelen beslist het bestuur van Stichting TQ-NL welke ideeën nader uitgewerkt kunnen worden om in aanmerking te komen voor subsidie. De projecten in deze tweede subsidieronde moeten worden uitgevoerd in het schooljaar 2007-2008.

In de aanvragen moet innovatief gebruik van ICT om het onderwijs te vernieuwen centraal staan, bijv. gegevensuitwisseling via het Internet of een andere manier, zoals met GPS of mobiele telefonie. Of bijv. door taalzwakke leerlingen te stimuleren in hun taalontwikkeling met behulp van video-conferencing, digitale prentenboeken en i-pods. Dat op basis van recente didactische inzichten. Subsidie-aanvraag voor middelen (hard- en software) is binnen de totaalbegroting met mate toegestaan, mits de aanschaf relevant is voor het bereiken van de projectdoelen: onderwijsvernieuwing met behulp van ICT. De stichting geeft de voorkeur aan kleinschalige projecten. Per project wordt in principe maximaal €12.500,- subsidie ter beschikking gesteld.

Aanvragen voor de subsidieronde 2006/2007 kunnen worden ingediend tot uiterlijk 29 december 2006, 12.00 uur, via het aanvraagformulier. Een contactformulier biedt de mogelijkheid vragen te stellen aan de organisatie over dit initiatief.

Project ThinkQuest

Navigate projects

Search