Send in your ideas. Deadline October 1, 2024

Achtergrondinformatie Stichting NLnet

(Dit is verouderde informatie. Nieuwere informatie over NLnet vindt u elders op deze site)

Korte geschiedenis NLnet

NLnet is (met EUnet) omstreeks 1982 ontstaan uit de behoefte van een aantal wetenschappelijke en researchinstellingen om informatie-uitwisseling te realiseren met behulp van computerapparatuur. Aanvankelijk werd het computernetwerk op vrijwillige basis vormgegeven en gemanaged vanuit het Mathematisch Centrum (later CWI) op het WTCW-terrein in Amsterdam, zodat hier 'als vanzelf' een concentratie van netwerken en expertise ontstond. De op Nederland gerichte activiteiten van NLnet groeiden zodanig uit, dat dit in 1989 (op initiatief van de vereniging NLUUG) heeft geleid tot de oprichting van Stichting NLnet.

De (statutaire) doelstelling van Stichting NLnet is 'het bevorderen van elektronische informatie-uitwisseling en al hetgeen daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn'.

Om de activiteiten die zich verder ontwikkelden tot de NLnet Internet Servicevoorziening in Nederland, verantwoord te kunnen laten groeien heeft de stichting in 1994 besloten tot het oprichten van een vennootschapsgroep NLnet (serviceverlening, inbel Internet facilitair beheer, Internet backbone beheer en Internet service ontwikkeling). In korte tijd na 1994 ontwikkelde de Internet markt zich enorm, zodanig dat er snel verschillende Internetserviceverleningbedrijven ontstonden en dat stimulering van Internetserviceverlening voor de stichting minder een doelstelling op zichzelf werd. Om een goede toekomst voor de NLnet vennootschapsgroep te bewerkstelligen werd omgezien naar een goede partner op internationaal niveau. Dit heeft in 1997 geleid tot de verkoop van de NLnet vennootschapsgroep aan UUNET (met als achterliggende eigenaar thans MCI WorldCom).

Vanaf dat moment beschikte Stichting NLnet over voldoende middelen om zich opnieuw te kunnen concentreren op haar primaire doelstellingen. In 1998 is de ontwikkeling van dit aangepaste beleid in gang gezet.

Algemeen beleid NLnet

In de door NLnet te ondersteunen activiteiten zijn vijf categorieën te onderscheiden:

 1. stimulering van Internettechnologie door middel van subsidiëring en/of co-sponsoring van softwareontwikkelingsprojecten;
 2. stimulering van verspreiding en uitwisseling van kennis over Internettechnologie door middel van co-sponsoring en/of medeorganisatie van conferenties, workshops en wedstrijden;
 3. stimulering van Internetontwikkelingen door softwareontwikkeling in eigen beheer;
 4. stimulering van geavanceerd wetenschappelijk onderzoek naar netwerktechnologie, in samenwerking met universiteiten;
 5. stimulering van Internetkennisontwikkeling en kennisuitwisseling door het (co-)sponsoren van uitwisselingsprogramma's tussen universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten.

In alle vijf categorieën ligt het accent op stimulering; in stand houden van bestaande activiteiten is expliciet geen doelstelling van de stichting. Bij elk te ondersteunen of te ondernemen project worden de volgende basisvoorwaarden gehanteerd:

 • het project leidt tot de ontwikkeling, verbetering of betere toepassing van netwerk (Internet) technologie ('Internet'-gerichtheid);
 • alle resultaten van het project worden vrij ter beschikking gesteld van de gemeenschap ('Open Source'-gerichtheid);
 • de resultaten van het project worden, indien mogelijk, gepresenteerd op een geschikte internationale conferentie ('publiek forum').

Projecten met deze kenmerken worden nader beoordeeld door het stichtingsbestuur, al dan niet met raadpleging van externe adviseurs. Het eindoordeel ten aanzien van het toekennen van een bijdrage aan een project is altijd aan het stichtingsbestuur, m.a.w. het voldoen aan bovengenoemde algemene kenmerken betekent geenszins een garantie voor een positief eindoordeel.

Overzicht van sinds 1998 ondernomen en/of ondersteunde projecten

 • Ondersteuning van het Internet Software Consortium (ISC) bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie domain name serversoftware (BIND V9);
 • Ondersteuning van de oprichting van de anti-SPAM Internet dienst MAPS;
 • Ontwikkeling van een schaalbaar file-distributiesysteem voor het Internet (SIR project bij de VU in Amsterdam);
 • Ontwikkeling van een robuust en efficiënte netwerkinfrastructuur voor gebruik op basisscholen Primary SchoolLAN);
 • Bestuurlijke en financiële ondersteuning van Stichting Thinkquest Nederland die vanaf 2000 verschillende ThinkQuest-wedstrijden organiseert;
 • Het beschikbaar stellen van de hoofdprijs voor de TwinSite 2000 wedstrijd voor middelbare scholieren;
 • Ontwikkeling van een vrij beschikbare referentie implementatie van de PXE netwerk boot standaard (NILO-project);
 • Medeorganisator en sponsor van de internationale conferenties SANE'98 en SANE 2000;
 • Opzet van een internationaal uitwisselingsprogramma tussen universiteiten en researchcentra (IRDP) in samenwerking met USENIX).