logo Stichting NLnet

Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag 1997
secretariaat Korteraarseweg 5c
2461 GG Ter Aar, Nederland
email stichting@NLnet.nl
web http://www.NLnet.nl
kamer van koophandel Amsterdam, nr 41208365


Beknopt Jaarverslag Stichting NLnet 1997

Zoals voortvloeit uit haar doelstelling, het ondersteunen en het bevorderen van nationale en internationale elektronische informatie-uitwisseling, ondersteunt Stichting NLnet ontwikkelingen in netwerk-techniek en -infrastructuur. Daartoe beheerde Stichting NLnet sedert 1994 92.3% van de aandelen van NLnet Holding B.V., door haar opgericht op 29 november 1994 om het toenmalige internet netwerk in Nederland op professionele wijze verder uit te bouwen tot de huidige infrastructuur waarbij internet toegang van hoogwaardige kwaliteit wordt geboden aan kleine en grote, professionele en niet-professionele gebruikers.

Verkoop belang in NLnet Holding B.V.

De NLnet Holding B.V., die startte met een vijftal werknemers, groeide in korte tijd uit tot een toonaangevende nationale Internet Provider met ruim 90 werknemers per ultimo 1997. Het werd echter duidelijk dat verder doorgroeien steeds moeilijker vol te houden zou zijn. Met name het groeien in internationale transportcapaciteit betekende dat steeds grotere (financiële) sprongen genomen moesten worden, terwijl de tarieven als gevolg van meer (en grotere) concurrenten verder omlaag zouden gaan. Om verdere groei van NLnet Holding B.V. zeker te stellen, was dan ook op termijn (internationale) samenwerking met een zowel financieel als technisch sterke partner wenselijk.

Na ruim een jaar zoeken en oriënteren werd in 1997 in UUNET (dochter van WorldCom) een financieel en technisch sterke partner gevonden. Op 28 augustus 1997 werd door middel van een aandelenruil dit samengaan geëffectueerd. Bij deze aandelenruil heeft UUNET 100% van de aandelen van NLnet Holding B.V. verworven, en daarmee is er geen invloed meer van Stichting NLnet op het NLnet bedrijf (inmiddels omgedoopt tot UUNET Nederland).

De Stichting NLnet werd als gevolg van de aandelenruil eigenaar van een pakket WorldCom aandelen, zonder echter invloed te hebben op de internet activiteiten van dit internationaal opererende bedrijf. Deze nieuwe uitdaging voor de Stichting: het besteden van de thans in ruimere mate beschikbare financiële middelen voor het opzetten van nieuwe activiteiten in lijn met haar doelstelling, was al voorzien in ons vorige jaarverslag, doch de concrete invulling hiervan blijkt meer tijd en inspanning te vergen dan aanvankelijk was voorzien.

Aanpassingen stichtingsorganisatie

Eind 1997 zijn voorbereidingen getroffen voor een organisatiewijziging binnen de Stichting om de verwachte veelomvattende taken op een goede en verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. Daarbij zal een deel van het bestuur in dienst van de Stichting treden, terwijl voor toezicht en beleidsadvies een nieuw orgaan in het leven geroepen zal worden van deskundigen op de achtergrond. Een en ander zal in de loop van 1998 zijn beslag vinden.

Toekomstplannen

De nadruk in het beleid zal komen te liggen op publieke, niet-commerciële toepassingen van het medium Internet. Inmiddels is al een dialoog aangegaan met een aantal potentiële partner-organisaties zoals de NLUUG, NLIP, Usenix, ISOC en het Internet Software Consortium, om deze mogelijkheden verder te concretiseren. Gedacht wordt o.a. aan:
 • Het ondersteunen van de ontwikkeling van "public domain" software ten dienste van het Internet en Internetgebruikers.
 • Het in eigen beheer uit laten ontwikkelen van dergelijke software.
 • Het organiseren en/of ondersteunen van conferenties op Internet gebied.
 • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op netwerk gebied.
 • Het gebruiksklaar maken van de resultaten van onderzoeksactiviteiten voor de Internet praktijk.
 • Het ondersteunen van activiteiten die leiden tot een betere toegankelijkheid van het Internet, zowel op technisch als op organisatorisch terrein.
 • Kortom, Stichting NLnet hoopt te groeien in de rol van een facilitaire instelling voor initiatieven op het gebied van netwerkontwikkelingen, stimulerend op een niet-dirigerende wijze.

  Bestuur, vergaderingen en adviseurs

  Ook in 1997 bestond het bestuur van Stichting NLnet uit de volgende personen:
  Teus Hagen (voorzitter)
  Frances Brazier (secretaris)
  Wytze van der Raay (penningmeester)
  Jos Alsters (bestuurslid)
  Het bestuur is in 1997 regelmatig bijeen geweest. Naast de reguliere bestuursvergaderingen op 20 februari, 22 april, 29 mei, 3 september, 26 november, 12 december en 29 december 1997, werden er spoedvergaderingen gehouden op 30 juli en 11 augustus. Tevens was het bestuur aanwezig op de aandeelhoudersvergaderingen van NLnet Holding B.V. op 22 april, 29 mei, 30 juli en 12 augustus 1997. In het kader van de selectie van een vermogensbeheerder heeft het bestuur bezoeken gebracht aan een aantal kandidaat-organisaties op 18 september, 29 september, 6 oktober en 13 oktober.

  Het bestuur laat zich in organisatorische en financiële zaken adviseren door een juridisch bedrijfsspecialist en een notaris van Derks - Star Busmann - Hanotiau, en door accountancy en fiscale specialisten van Coopers & Lybrand. Het beheer van het grootste deel van het vermogen van de Stichting is per 16 december 1997 opgedragen aan Lombard Odier (Nederland) N.V.

  Financiën

  Aan Coopers & Lybrand is opdracht gegeven voor het samenstellen van de jaarrekening 1997 van de Stichting NLnet.

  Tot het moment van de aandelenruil met UUNET was de financiën positie van de Stichting uiterst overzichtelijk: er waren nagenoeg geen uitgaven, en vrijwel alle middelen waren vastgelegd in de deelneming in NLnet Holding B.V. Sinds 28 augustus 1997 is dit aanzienlijk gewijzigd.

  De verkregen aandelen WorldCom (genoteerd aan de Amerikaanse NASDAQ) hebben een marktwaarde welke van dag tot dag varieert afhankelijk van beurskoers en dollarkoers. Op grond van bepalingen in het verkoopcontract met UUNET mochten deze aandelen niet verhandeld worden tot medio november 1997, en bovendien moet 5% van het aandelenpakket in escrow blijven staan tot 28 augustus 1998, ter dekking van mogelijke claims door UUNET.

  Teneinde het relatief grote risico van deze belegging in één enkele onderneming te verminderen, en daarnaast toch op verantwoorde wijze te kunnen profiteren van positieve ontwikkelingen op de financiële markten, is besloten om in december 1997 95% van het pakket WorldCom aandelen te verkopen en in Nederlandse valuta om te zetten. Vervolgens is dit kapitaal per 16 december 1997 in beheer gegeven aan de vermogensbeheerder Lombard Odier (Nederland) BV, met als opdracht om met een "neutraal" beleggingsprofiel (globale verdeling 70% zakelijke waarden, 30% obligaties) een zo gunstig mogelijk rendement bij beperkte risico's te behalen.

  De Stichting is van plan om haar activiteiten in 1998 en volgende jaren te financieren uit deze beleggingsopbrengsten. Daarnaast wordt ook een geleidelijke besteding van het ultimo 1997 aanwezige vermogen voorzien, echter zodanig dat gedurende tenminste de komende 15 jaar de activiteiten in volle omvang uitgeoefend kunnen worden.

  Omdat de Stichting geen onderneming uitoefent, en ook niet zal gaan uitoefenen, is zij niet BTW-plichtig, en ook niet vennootschapsbelastingplichtig. De overdracht van de onderneming van de Stichting op 29 november 1994 aan NLnet Holding B.V. vond plaats onder gebruikmaking van een fiscale bedrijfsfusie faciliteit. Een van de voorwaarden bij deze regeling was een vervreemdingsverbod voor een periode van drie jaar op de bij overdracht verkregen aandelen NLnet Holding B.V. Namens de Stichting heeft Coopers & Lybrand een verzoek tot ontheffing van dit verbod ingediend bij het Ministerie van Financiën, welk verzoek is gehonoreerd in augustus 1997. Hierdoor worden naheffingen in de vennootschapsbelastingsfeer als gevolg van de transactie met UUNET vermeden.  Het bestuur van Stichting NLnet, juni 1998.