logo Stichting NLnet

Beknopt Jaarverslag Stichting NLnet 1994


Verslag bestuur Stichting NLnet

Stichting NLnet en daarmee NLnet heeft een turbulent jaar achter de rug, niet alleen als gevolg van de geweldige groei van het aantal NLnet klanten, maar ook door de groei van het aantal aangeboden services en het data verkeer. Daarmee is ook het aantal medewerkers bij NLnet aanzienlijk toegenomen. Hierdoor werd het o.a. noodzakelijk om de NLnet organisatie te herstructureren.

De NLnet reorganisatie

De internet "explosie" heeft NLnet een enorme stimulans gegeven om haar organisatie verder te professionaliseren. De groei in belangstelling betekende een enorme aanwas van het aantal verzoeken om NLnet dienstverlening, niet alleen vanuit de bestaande klantenkring, maar ook vanuit een voor NLnet nieuw, minder technisch georiënteerd publiek.

Om toch aan haar doelstelling te blijven voldoen werd het noodzakelijk om de risico's gepaard gaande met de NLnet dienstenontwikkeling beter af te zekeren. De ontwikkeling in de computer netwerk markt (Internet) maakte het noodzakelijk snel om te zien naar een meer zakelijke, adequate en verstandige manier van aanpak. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de Stichting besloten heeft om de onderneming NLnet als volgt te reorganiseren:

De besloten vennootschap NLnet Holding B.V. is opgericht (doelstelling: beheren, besturen, exploiteren en financieren van ondernemingen, alsmede verlenen van diensten aan groepsmaatschappijen) met twee dochters, te weten NLnet Development B.V. (doelstelling: ontwikkeling van elektronische informatie-uitwisseling voor de groepsmaatschappijen) en NLnet Services B.V. (doelstelling: verlenen van diensten op het terrein van electronische informatie-uitwisseling. Deze informatie-uitwisseling beperkt zich waarschijnlijk tot de NLnet netwerk infrastruktuur en direkte vaste aansluitingen op die struktuur).

NLnet Services B.V. op haar beurt is de moedervennootschap van NLnet Services Amsterdam B.V. (doelstelling: verschaffen van netwerkdiensten aan individuele personen en kleine bedrijven, met behulp van de NLnet netwerk infrastruktuur). In principe levert NLnet Services Amsterdam B.V. de dienstverlening zoals die NLnet in wezen van oudsher gekenmerkt heeft.

Stichting NLnet heeft al haar middelen ondergebracht in NLnet Holding B.V. De Stichting bezit op haar beurt alle aandelen van de NLnet Holding B.V.

In het financieel verslag is het pro-forma resultaat van de Holding over het tweede halfjaar 1994 toegevoegd aan het netto resultaat van de Stichting over het eerste halfjaar 1994. Het resultaat over het tweede halfjaar is geflatteerd doordat de kosten welke gepaard gingen met de enorme omzetgroei nog niet volledig tot uiting kwamen in 1994. Grote noodzakelijke investeringen worden pas in 1995 zichtbaar.

Op zichzelf is de opzet van een vennootschapsstruktuur niet volslagen nieuw voor Stichting NLnet; bij de oprichting van de Stichting werd hier al rekening meegehouden (zie de statuten).

De reorganisatie, welke in het eerste kwartaal van 1994 zijn aanvang nam, kwam tot een voorlopige afsluiting met de oprichting van de bovengenoemde vennootschappen op 29 november 1994. Het bestuur van Stichting NLnet heeft zich bij deze reorganisatie laten adviseren door een aantal specialisten: een fiscaal jurist (via Nationale Nederlanden), een accountant (Coopers & Lybrand) en een juridisch bedrijfsspecialist/notaris (Derks, Star & Busmann).

Al tijdens de reorganisatie-discussies en de ten uitvoerlegging, bleek dat NLnet met haar reorganisatieplannen op de goede weg was: NLnet kreeg een professioneler aanzien en vormde een meer gelijkwaardige en daardoor betere gesprekspartner voor zakelijke allianties. De duidelijker scheidslijn tussen klanten met een vaste lijn verbinding en de overige klanten (business entries en individuele logins) maakte een adequater handelen mogelijk. De efficiency en kwaliteit van de dienstverlening nam hierdoor toe.

NLnet infrastruktuur

Om de dienstverlening van NLnet ook in de toekomst te garanderen en om op dit terrein ook concurrerend te zijn en te blijven, werd gestart met het in ontwikkeling brengen van een eigen IP netwerk infrastructuur. Er werd een aanvang gemaakt met de opzet van een solide, high bandwidth IP backbone netwerk. Aanvankelijk werd hierbij gebruik gemaakt van vaste lijnen van de PTT. Later in het jaar werd contact gezocht met andere leveranciers van vaste lijnverbindingen. Dit met het oog op mogelijke vrijgave van data lijndiensten in november 1994 (eind 1994 is die toestemming een jaar uitgesteld) door de overheid. Hiertoe werd een testplan ten uitvoer gebracht met partners (aanvankelijk met electriciteitsmaatschappijen, later vooral met de netwerk service afdeling van de Nederlandse Spoorwegen). In het derde kwartaal van 1995 zal dit leiden tot een volwaardig 2 Mbit/sec IP backbone netwerk door heel Nederland.

Om voor de'kleinere' eindgebruikers de telefoonkosten beheersbaarder te maken werd een aanvang gemaakt met de installatie en in gebruikname van meerdere modem-inbelpunten in Nederland (Amsterdam, Zoetermeer, etc.). Uitbreiding later in 1995 zal leiden tot een grote 'dekkingsgraad' van lokale inbelfaciliteiten bij NLnet. Tevens is het servicepakket van NLnet Services B.V. uitgebreid door de introductie van personal IP.

NLnet is er zich van bewust dat zij zich met de NLnet IP infrastruktuur door Nederland en met haar inbel infrastruktuur een unieke positie heeft verworven binnen Europa. Met de opbouw, de installatie en het management van apparatuur en routeringshulpmiddelen heeft NLnet een know how opgebouwd, die uniek is. Een know how in netwerk technologie en management die erkend wordt op Europees niveau.

NLnet en haar academische IP netwerk partner SURFnet spelen in Nederland en daarbuiten een zeer belangrijke rol in het tot ontwikkeling brengen van wide area computer netwerk diensten.

Internet en NLnet services

Het valt niet te ontkennen dat de enorme belangstelling voor Internet in 1994 (en waarschijnlijk nog vele jaren na 1994) NLnet voor een groot probleem heeft gesteld. De toename van verzoeken voor Internet dienstverlening bij NLnet was enorm.

NLnet en haar medewerkers

NLnet zag zich geplaatst voor een fundamentele keuze: beperking van de dienstverlening tot de oude getrouwe klantenkring, of uitbreiding van de activiteiten om ook een oplossing te bieden voor een nieuw type klanten. Klanten die wat minder bekend zijn met de materie. Consequentie van deze keuze was de werving van nieuwe medewerkers en de daarbij behorende kostbare inwerkproblematiek. Begin 1994 had NLnet drie medewerkers, medio 1995 is dit uitgegroeid tot een twintigtal medewerkers. Met moeite en met een enorm zwaar beroep op de inzet van NLnet medewerkers, en niet te vergeten de vele vrijwilligers, is NLnet er toch in geslaagd om tot een hoogwaardig en doeltreffend resultaat te komen. NLnet is uitgegroeid tot een top internet dienstverlener in Nederland.

EUnet en NLnet

Zonder een kwalitatief hoogwaardige, snelle en betrouwbare verbinding naar het buitenland kan NLnet haar dienstverlening onmogelijk volbrengen. In 1994 werd NLnet voor haar internationale en intercontinentale verkeer bijgestaan door dienstverlening vanuit EUnet. Stichting NLnet neemt voor 6,75% deel in het aandelenkapitaal van EUnet Ltd. NLnet maakt voor ongeveel 25% deel uit van de turnover van EUnet en is in 1994 een van de belangrijkste deelnemers in EUnet.

Een opmerkelijke tendens, welke reeds werd ingezet in 1993, is dat de invloed van NLnet in EUnet echter beduidend tanende is. NLnet kon in 1994 weinig tot geen daadwerkelijke invloed meer uitoefenen op de organisatorische ontwikkelingen die ook voor EUnet zo noodzakelijk zijn. NLnet ziet EUnet als een belangrijke partner op het gebied van internationaal en intercontinentaal IP verkeer. Precies op dit gebied heeft EUnet zijn verdiensten; op dit gebied zou er een evenwichtige ontwikkeling moeten plaats vinden.

Met zorg neemt NLnet waar dat deelnemers in EUnet, soms gedwongen door ontwikkelingen op het terrein van nationale concurrentie en financiën, van de oorspronkelijke EUnet doelstellingen moeten afwijken. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het uittreden uit EUnet van de Italiaanse vennoot.

Binnen EUnet is NLnet de enige Europese internet instelling welke geen belangrijke deelneming kent van privé personen.

NLnet en het CWI

In 1994 zag NLnet zich genoodzaakt het CWI gebouw op het WCW terrein in Amsterdam te verlaten. NLnet heeft zich lange tijd bediend en terzijde gestaan geweten door het CWI (de pater natalis van NLnet). Het CWI is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van NLnet. De Stichting is het CWI hier uitermate erkentelijk voor. NLnet heeft zich in 1994 huisvesting verworven in het Matrixgebouw op hetzelfde WCW terrein, op loopafstand van het CWI. De backbone apparatuur is nog steeds gehuisvest bij het CWI.

NLnet en de NLUUG vereniging

Om redenen van synergie heeft de NLUUG besloten om per 1 juli 1994 haar buro in het Matrixgebouw te vestigen. Een bureauruimte deling die tevens de historische banden tussen NLUUG en NLnet bevestigt.

NLnet heeft dankbaar gebruik gemaakt van NLUUG aanbiedingen om zich op NLUUG conferenties te manifesteren. Anderzijds heeft NLnet de NLUUG bijgestaan ten aanzien van netwerkfaciliteiten voor de vereniging. NLUUG leden kunnen aanspraak maken op een 10% ledenkorting op NLnet service verlening.

De NLnet herstrukturering is tussen beide besturen besproken. De NLnet-NLUUG relatie zal meer in overeenstemming gebracht moeten worden met het NLUUG gebruikersvereniging profiel en de NLnet service verlening op dat profiel niveau. Dit plan zal in 1995 verder uitgewerkt worden.

Bestuurswerk Stichting NLnet

Het bestuur van Stichting NLnet heeft in de loop van 1994 haar werk beduidend zien veranderen. Van aanvankelijk nog veel operationele bemoeienis met NLnet is de aard van het werk eind 1994 veranderd in de richting van meer bestuurlijke problematiek. Een verdeling van taken, welke zich beter toerust op de enorme veranderingen die zich in 1994 op het netwerk gebied manifesteerden. Een toerusting, welke een betere uitgangspunt is voor de verwezenlijking van de stichtingsdoelstellingen.

Het NLnet Stichtingsbestuur,

Teus Hagen (voorzitter)
Frances Brazier (secretaris)
Wytze van der Raay (penningmeester)
Jos Alsters (lid)