logo Stichting NLnet

Verslag Stichting NLnet 1993

Ted Lindgreen
Directeur Stichting NLnet
<Ted.Lindgreen@NL.net>

NLnet is het Nederlandse deel van wereldomspannende computernetwerk Internet. Dit netwerk is in 1982 opgezet door de Stichting Mathematisch Centrum, later het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), in Amsterdam. Tot 1 mei 1989 werd het netwerk verzorgd door het CWI onder auspiciën van de Nederlandse Unix User Group, de NLUUG.

In 1988 heeft het CWI aan de NLUUG verzocht de exploitatie van het netwerk formeel over te nemen. De NLUUG heeft daartoe in februari 1989 de Stichting NLnet opgericht. Deze Stichting heeft met ingang van 1 mei 1989 de exploitatie van NLnet overgenomen.

In de periode 1982 tot 1992 kende NLnet een vrij constante groei van omstreeks 40% per jaar in abonnees en in omzet. Sinds 1992 is de groei veel sterker en voor de toekomst wordt een explosieve groei verwacht. Dit als gevolg van de explosieve groei dit het Internet op dit moment ondervindt. Voor 1994 wordt minstens een verdrievoudiging van het aantal abonnees en een groei van de omzet van 60 tot 80% verwacht.

De groei in aantal heeft als neveneffect dat de aangeslotenen steeds minder behoren tot de kleine groep van deskundigen op netwerkgebied. Dit betekent een extra belasting voor het systeembeheer: NLnet kon tot eind 1992 door een part-time kracht gerund worden, eind 1993 waren 3 full-time krachten in dienst. Voor 1994 wordt rekening gehouden met een verdere uitbreiding van het aantal medewerkers met minstens 2 personen voor de kernactiviteiten.

Vanaf medio 1994 zullen een aantal aansluitpunten in den lande in dienst worden genomen. Voor de abonnees zullen de kosten voor de verbinding met NLnet daarmee voordeliger worden. Gepoogd zal worden deze regionale activiteiten via samenwerkingsverbanden te combineren met de helpdesk activiteiten.


Financieel Verslag Stichting NLnet 1993

Wytze van der Raay
penningmeester Stichting NLnet
<wytze@NL.net>

De Stichting NLnet, opgericht in februari 1989, is met ingang van 1 mei 1989 begonnen met de feitelijke exploitatie van NLnet, het Nederlandse deel van het internationale UNIX netwerk. Na de verslagen over de boekjaren 1989, 1990, 1991 en 1992 is dit het vijfde jaarverslag van de Stichting.

De volgende tarieven zijn in 1993 gehanteerd:

NLnet abonnement f 30,- per maand
News abonnement f 30,- per maand
NLnet mail f 0,01 per KB (met volumekorting)
EUnet mail f 0,12 per KB (met volumekorting)
Overige mail f 0,16 per KB (met volumekorting)
Aansluittijd f 2,50 per uur (20 uur/maand gratis)
InterEunet 0a (<= 25 MB) f 200,- per maand
InterEunet 0b (<= 100 MB) f 300,- per maand
InterEunet 0c (<= 250 MB) f 500,- per maand
InterEunet 1 (<= 500 MB) f 750,- per maand
InterEunet 2 (<= 1000 MB) f 1250,- per maand
InterEunet 3 (<= 2000 MB) f 2000,- per maand
InterEunet 4 (> 2000 MB) f 1,- per MB per maand
Overschrijding non-NLnet volume f 2,50 per MB
InterEUnet entreegeld dialup f 0,- (gratis)
InterEUnet entreegeld annex f 1000,- eenmalig
InterEUnet entreegeld cisco < 64 kbit f 2000,- eenmalig
InterEUnet entreegeld cisco >= 64 kbit f 4000,- eenmalig

Voor InterEUnet zijn de tarieven uitsluitend afhankelijk van het gecontracteerd maximum non-NLnet volume per maand. Bij overschrijding van het gecontracteerd maximum (zenden + ontvangen!) wordt f 2,50 per MB overschrijding in rekening gebracht. De tarieven gelden zowel voor IP via vaste verbinding als via dial-up verbindingen.
Alle InterEUnet tarieven zijn "all-in", d.w.z. inclusief NLnet, news en email. Wel wordt verwacht dat email waar mogelijk (MX) rechtstreeks bij de geadresseerde afgeleverd wordt.

Sinds 1 januari 1990 geldt een logaritmische kortingsregeling voor de volumetarieven voor NLnet mail, EUnet mail en overige mail. Als gevolg van deze kortingsregeling wordt het feitelijke tarief per KB afhankelijk gesteld van het volume der verstuurde mail in de factuurperiode volgens de formule:

kb tarief x 10000 x ln ( 1 + kB volume / 10000 )
Ten opzichte van 1991 werden aanzienlijke tariefsverlagingen doorgevoerd voor de news abonnementen en mail service, terwijl daarnaast een aantal nieuwe tarieven voor InterEUnet abonnementen werd ingevoerd aan de "onderkant" van de schaal. Mede hierdoor is het aantal InterEUnet abonnementen in 1993 aanzienlijk gestegen.

Het 1-jarig bulkcontract met SURFnet bv voor het leveren van uitsluitend NLnet news aan SURFnet ten behoeve van haar gebruikers, dat afliep op 1 mei 1993, werd met 1 jaar verlengd tot 1 mei 1994.

Een vergelijking van de resultaten over 1993 met de begroting voor 1993 toont grote verschillen. Een en ander is het gevolg van de sneller dan verwacht doorgevoerde schaalvergroting van de NLnet operatie. De grote vraag naar netwerkdiensten zoals geleverd door NLnet maakte het noodzakelijk om de personele staf in juni 1993 uit te breiden met een directeur, in november 1993 nog gevolgd door een senior adviseur. Dit betekent dat binnen 1 jaar de omvang van de staf verdrievoudigd is. Voor 1994 wordt een verdere uitbreiding voorzien.

Ook het apparatuurpark werd drastisch uitgebreid om aan de grote vraag te voldoen. Binnen een jaar is overgeschakeld van een monolithische netwerk backbone (gebaseerd op 1 centraal systeem) naar een gedistribueerde netwerk backbone bestaande uit 7 sparc systemen met uitgebreide fail-over mogelijkheden.

Zoals hierboven reeds aangestipt was er in 1993 opnieuw sprake van een groei van het aantal abonnees en van het gebruik dat gemaakt wordt van de diverse NLnet services. Zo groeide het aantal aangesloten sites van 284 (op 1 januari 1993) tot 410 (op 1 januari 1994), een toename van 44%, terwijl het aantal news abonnementen steeg van 112 tot 149 over dezelfde periode, een toename van 33%. Het aantal InterEUnet abonnementen steeg van 14 (op 1 januari 1993) tot 27 (op 1 januari 1994), een stijging van 93%. In 1993 werden ook voor het eerst dialup InterEUnet abonnementen afgesloten (17 per 1 januari 1994) en werden single-user logins beschikbaar gesteld (101 per 1 januari 1994).

Het ruime bruto exploitatie-overschot behaald over 1993 moet met de nodige voorzichtigheid geinterpreteerd worden, omdat de extra kosten die gemaakt zijn en worden om de grote groei op te vangen pas in 1994 ten volle zullen doorwerken. Ook voor wat betreft de door EUnet aan NLnet te berekenen bedragen in 1994 moet met een verdubbeling of meer rekening gehouden worden, hoewel definitieve tarieven op het moment van dit schrijven helaas nog steeds niet gepubliceerd waren.

Op grond hiervan heeft het bestuur van de Stichting NLnet, mede op advies van de directeur, medio oktober 1993 besloten om de volgende tarieven vast te stellen voor de NLnet diensten per 1 januari 1994:

Service per maand

Mailbox f 15,- (0 uur/maand gratis)
per extra service f 5,-
Internet-login f 40,- (10 uur/maand gratis)
Standaard abonnement f 33,- (10 uur/maand gratis)
news f 20,-
Internet-login f 10,-
Dialup InterEUnet f v.a. 200,- (10 uur/maand gratis)
Vaste lijn InterEUnet f v.a. 330,-
Mailtarieven

Verstuurd binnen Nederland f 0,01 per KB (met volumekorting)
Verstuurd binnen Europa f 0,05 per KB (met volumekorting)
Verstuurd buiten Europa f 0,10 per KB (met volumekorting)
Ontvangen mail f 0,00
Aansluittijd f 3,00 per uur

InterEUnet tarieven
Maximaal non-NLnet verkeer per maand per maand

InterEunet 0a (<= 25 MB) f 220,-
InterEunet 0b (<= 100 MB) f 330,-
InterEunet 0c (<= 250 MB) f 550,-
InterEunet 1 (<= 500 MB) f 825,-
InterEunet 2 (<= 1000 MB) f 1375,-
InterEunet 3 (<= 1500 MB) f 1800,-
InterEunet 4 (>= 2000 MB) f 1,20 per MB
Boete tarief f 5,00 per MB
InterEUnet MX-fallback mail f 0,01 per KB
InterEUnet entreegeld dialup f 0,- (gratis)
InterEUnet entreegeld annex f 1000,- eenmalig
InterEUnet entreegeld cisco < 64 kbit f 2000,- eenmalig
InterEUnet entreegeld cisco >= 64 kbit f 4000,- eenmalig

De verplichting voor NLnet abonnees om een NLUUG lidmaatschap te hebben is per 1 juli 1993 afgeschaft. In samenhang hiermee is per 1 januari 1994 een kortingsregeling ingevoerd. NLnet abonnees met een geldig NLUUG lidmaatschap ontvangen 10 % korting op de hierboven genoemde tarieven, met uitzondering van de InterEUnet entreegelden.

Voor 1994 zal waar nodig de apparatuur verder uitgebreid en aangepast worden aan de behoeften. Ook de technische en administratieve staf voor NLnet zal indien mogelijk en nodig verder uitgebreid worden. Het gebrek aan werkruimte voor de sterk gegroeide NLnet staf maakt waarschijnlijk een verhuizing noodzakelijk in de loop van 1994. De hiervoor getroffen voorziening op de begroting heeft tot gevolg dat voor 1994 met een exploitatietekort van f 25000,- rekening gehouden moet worden.

Per 1 januari 1993 is EUnet, de overkoepelende Europese organisatie van de met de nationale UNIX user groepen geaffilieerde netwerken, verzelfstandigd van EurOpen. In de hiervoor opgerichte BV heeft Stichting NLnet in de loop van 1993 een aandeel genomen van 20000 ECU, om de continuiteit van EUnet en NLnet te waarborgen.

Op de resterende pagina's van dit verslag treft U respectievelijk aan:Stichting NLnet begroting 1993


DEBET CREDIT

dienstverlening 0.00 415000.00
abonnementen 100000.00
news abonnementen 36000.00
NLnet verkeer 5000.00
EUnet verkeer 25000.00
overig verkeer 35000.00
aansluittijd 70000.00
InterEUnet 140000.00
bulkcontracten 4000.00
rente 0.00 13000.00
eunet 170000.00 0.00
abonnementen 48000.00
news abonnementen 21000.00
InterEUnet abonnementen 16000.00
access charges 65000.00
federation charges 16000.00
overige kosten 4000.00
personeelskosten 90000.00 0.00
afschrijvingen computerapparatuur 84000.00 0.00
CWI infrastructuur 25000.00 0.00
onderhoudscontracten 15000.00 0.00
documentatie 10000.00 0.00
computermaterialen 8000.00 0.00
PTT Telecom infrastructuur 6000.00 0.00
promotie NLnet 5000.00 0.00
reis/conferentiekosten 5000.00 0.00
administratiekosten 5000.00 0.00
diversen 5000.00 0.00

428000.00 428000.00Stichting NLnet exploitatierekening 1993


DEBET CREDIT

dienstverlening 0.00 652758.74
abonnementen 112980.00
news abonnementen 40710.00
NLnet mail 8939.85
EUnet mail 38965.54
overige mail 74071.93
aansluittijd 93952.50
InterEUnet abonnementen 245590.00
overige abonnementen 3900.00
diversen 33648.92
rente 0.00 15556.69
eunet 178151.71 0.00
abonnementen 53968.38
news abonnementen 21586.69
InterEUnet abonnementen 15045.60
overige abonnementen 2790.62
access charges 63025.06
federation charges 15648.00
overige kosten 6087.36
salarissen en sociale premies 155119.51 0.00
overschot 120831.33 0.00
afschrijvingen computerapparatuur 92645.28 0.00
CWI infrastructuur 25000.00 0.00
documentatie 21838.78 0.00
materialen 19315.54 0.00
onderhoudscontracten 17106.90 0.00
PTT Telecom infrastructuur 16919.07 0.00
diversen 6324.08 0.00
advertentiekosten 5141.00 0.00
administratiekosten 4641.61 0.00
inkoop materialen 3261.44 0.00
oninbare vorderingen 2018.91 0.00

668315.43 668315.43Stichting NLnet balans per 31 december 1993


DEBET CREDIT

eigen vermogen 0.00 279252.99
nog te betalen belastingen 0.00 135657.00
Vennootschapsbelasting 1990 55432.00
Vennootschapsbelasting 1991 8224.00
Vennootschapsbelasting 1993 40000.00
BTW 1993 6410.00
Loonbelasting 1993 25591.00
crediteuren 1993 0.00 39567.00
spaartegoeden 220000.00 0.00
computerapparatuur 112314.22
aandelen EUnet Ltd 43673.00 0.00
girosaldo 39576.71 0.00
debiteuren 1993 27057.79 0.00
kortlopende leningen 9800.00 0.00
debiteuren 1991 1116.82 0.00
debiteuren 1992 938.45 0.00

454476.99 454476.99Stichting NLnet begroting 1994


DEBET CREDIT

dienstverlening 0.00 907000.00
abonnementen 162000.00
news abonnementen 37000.00
login abonnementen 20000.00
NLnet verkeer 12000.00
EUnet verkeer 24000.00
overig verkeer 70000.00
aansluittijd 167000.00
InterEUnet 400000.00
diversen 20000.00
rente 0.00 10000.00
tekort 0.00 25000.00
personeelskosten 347000.00 0.00
eunet 280000.00 0.00
abonnementen 71000.00
news abonnementen 27000.00
InterEUnet abonnementen 32000.00
overige abonnementen 3000.00
access charges 128000.00
federation charges 16000.00
overige kosten 3000.00
afschrijvingen computerapparatuur 123000.00 0.00
huur kantoor en infrastructuur 40000.00 0.00
PTT Telecom infrastructuur 37000.00 0.00
documentatie 25000.00 0.00
materialen 25000.00 0.00
verhuiskosten 25000.00 0.00
administratiekosten 15000.00 0.00
onderhoudscontracten 10000.00 0.00
advertenties 10000.00 0.00
diversen 10000.00 0.00

937000.00 937000.00Stichting NLnet eigen vermogen mutatie-overzicht 1991 - 1994


Eigen vermogen per 1 januari 1991 102892.64
exploitatie-overschot boekjaar 1991 + 38769.56
reservering Vennootschapsbelasting 1991 - 16000.00
BTW correcties - 1.36

Eigen vermogen per 1 januari 1992 125660.84
exploitatie-overschot boekjaar 1992 + 110052.43
reservering Vennootschapsbelasting 1992 - 45000.00
BTW correcties - 0.20

Eigen vermogen per 1 januari 1993 190713.07
exploitatie-overschot boekjaar 1993 + 120831.33
reservering Vennootschapsbelasting 1993 - 48000.00
BTW correcties - 1.41
vermeerdering reservering Vennootschapsbelasting 1989 - 438.00
vermindering reservering Vennootschapsbelasting 1990 + 3568.00
vermindering reservering Vennootschapsbelasting 1991 + 7776.00
vermindering reservering Vennootschapsbelasting 1992 + 4804.00

Eigen vermogen per 1 januari 1994 279252.99


17 februari 1994

Omslag Stichting NLnet Jaarverslag 1993