logo Stichting NLnet

Financieel Verslag Stichting NLnet 1992

Wytze van der Raay

penningmeester Stichting NLnetDe Stichting NLnet, opgericht in februari 1989, is met ingang van 1 mei 1989 begonnen met de feitelijke exploitatie van NLnet, het Nederlandse deel van het internationale UNIX netwerk. Na de verslagen over de boekjaren 1989, 1990 en 1991 is dit het vierde jaarverslag van de Stichting.

De volgende tarieven zijn in 1992 gehanteerd:

NLnet abonnement f 30,- per maand
News abonnement f 60,- per maand
NLnet mail f 0,01 per KB (met volumekorting)
EUnet mail f 0,15 per KB (met volumekorting)
Overige mail f 0,20 per KB (met volumekorting)
Aansluittijd f 2,50 per uur (31 uur/maand gratis)
InterEUnet klasse 1 f 750,- per maand
InterEUnet klasse 2 f 1250,- per maand
InterEUnet klasse 3 f 2000,- per maand
InterEUnet klasse 4 f 1,- per MB per maand
InterEUnet entreegeld f 2500,- eenmalig

Sinds 1 januari 1990 geldt een logaritmische kortingsregeling voor de volumetarieven voor NLnet mail, EUnet mail en overige mail. Als gevolg van deze kortingsregeling wordt het feitelijke tarief per KB afhankelijk gesteld van het volume der verstuurde mail in de factuurperiode volgens de formule:

kb tarief x 10000 x ln ( 1 + kB volume / 10000 )
De tariefsverschillen t.o.v. 1991 beperkten zich tot een differentiatie van de InterEUnet abonnementstarieven naar lijnsnelheid en volumelimiet per maand. Per saldo betekende dit voor het merendeel der InterEUnet abonnees een tariefsverlaging.

Het 1-jarig bulkcontract met SURFnet bv voor het leveren van uitsluitend NLnet news aan SURFnet ten behoeve van haar gebruikers, dat afliep op 1 mei 1992, werd met 1 jaar verlengd tot 1 mei 1993.

Een vergelijking van de resultaten over 1992 met de begroting voor 1992 leert dat de ontwikkeling van de kosten voor het merendeel in overeenstemming met de verwachtingen was, maar dat de inkomsten zich opnieuw boven verwachting hebben ontwikkeld. Als gevolg hiervan is het exploitatie-overschot over 1992 groter dan verwacht. Het eigen vermogen van de Stichting is hierdoor aanzienlijk versterkt, zodat een belangrijke beslissing t.a.v. het technisch beheer van het netwerk genomen kon worden. In goed overleg met het CWI dat deze diensten sinds de oprichting van de Stichting naar onze grote tevredenheid geleverd heeft, is het contract voor (part-time) beheerswerkzaamheden per 1 januari 1993 beeindigd, en treedt de Stichting sinds 1 november 1992 rechtstreeks als werkgever voor de beheerder Martijn Roos Lindgreen op. Met ingang van 1 januari 1993 is hij full-time voor NLnet werkzaam.

In 1992 was er opnieuw sprake van een groei van het aantal abonnees en het gebruik dat gemaakt wordt van de diverse NLnet services. Zo groeide het aantal aangesloten sites van 216 (op 1 januari 1992) tot 284 (op 1 januari 1993), een toename van 31%, terwijl het aantal news abonnementen steeg van 102 tot 112 over dezelfde periode, een toename van 10%. Het aantal InterEUnet abonnementen steeg van 8 (op 1 januari 1992) tot 14 (op 1 januari 1993), een stijging van 75%.

Op grond van deze resultaten is besloten om de tarieven voor 1993 opnieuw te verlagen. De email tarieven voor verkeer buiten Nederland zijn met 20% verlaagd, terwijl een verdere differentiatie van InterEUnet tarieven is ingevoerd, welke het afsluiten van een InterEUnet abonnement ook voor kleinere abonnees aantrekkelijk maakt. Het news abonnementstarief is gehalveerd, maar hier tegenover staat dat het aantal uren gratis aansluittijd per maand ook teruggebracht is van 31 tot 20. Het netto resultaat hiervan is een verlaging van de kosten voor "kleine" news abonnees, en gelijkblijvende kosten voor "grote" news abonnees.
Op grond van de aanzienlijke stijging van de EUnet tarieven welke pas aan het eind van 1992 bekend werd, verwachten wij voor 1994 geen verdere tariefsdalingen te kunnen doorvoeren, maar veeleer een zekere tariefsverhoging.

De tarieven per 1 januari 1993 luiden als volgt:

NLnet abonnement f 30,- per maand
News abonnement f 30,- per maand
NLnet mail f 0,01 per KB (met volumekorting)
EUnet mail f 0,12 per KB (met volumekorting)
Overige mail f 0,16 per KB (met volumekorting)
Aansluittijd f 2,50 per uur (20 uur/maand gratis)
InterEunet 0a (<= 25 MB) f 200,- per maand
InterEunet 0b (<= 100 MB) f 300,- per maand
InterEunet 0c (<= 250 MB) f 500,- per maand
InterEunet 1 (<= 500 MB) f 750,- per maand
InterEunet 2 (<= 1000 MB) f 1250,- per maand
InterEunet 3 (<= 2000 MB) f 2000,- per maand
InterEunet 4 (> 2000 MB) f 1,- per MB per maand
Overschrijding non-NLnet volume f 2,50 per MB
InterEUnet entreegeld dialup f 0,- (gratis)
InterEUnet entreegeld annex f 1000,- eenmalig
InterEUnet entreegeld cisco < 64 kbit f 2500,- eenmalig
InterEUnet entreegeld cisco >= 64 kbit f 4000,- eenmalig

Voor InterEUnet zijn de tarieven nu uitsluitend afhankelijk van het gecontracteerd maximum non-NLnet volume per maand. Er zijn 3 goedkope klassen bijgekomen. Bij overschrijding van het gecontracteerd maximum (zenden + ontvangen!) wordt f 2,50 per MB overschrijding in rekening gebracht. De tarieven gelden zowel voor IP via vaste verbinding als via dial-up verbindingen.
Alle InterEUnet tarieven zijn "all-in", d.w.z. inclusief NLnet, news en email. Wel wordt verwacht dat email waar mogelijk (MX) rechtstreeks bij de geadresseerde afgeleverd wordt.

Om op adequate wijze te kunnen blijven voldoen aan de eisen van het groeiende aantal abonnees heeft de Stichting in het boekjaar 1992 opnieuw investeringen in nieuwe apparatuur gepleegd. Zo werd aan het begin van het jaar een uitbreiding van de dial-in mogelijkheden gerealiseerd door het in gebruik nemen van een nieuwe modembank met 8 V.32bis modems. In de loop van het jaar is ook een upgrade en uitbreiding gerealiseerd van de cisco router. Aan het eind van 1992 werd de diskcapaciteit van sun4nl met 4 GB uitgebreid, en een Annex terminal server voor SLIP/PPP toepassingen geinstalleerd. Al deze uitbreidingen en vernieuwingen konden uit eigen middelen gefinancierd worden dankzij de succesvolle operatie gedurende dit jaar en de drie voorgaande jaren. Voor 1993 zal waar nodig de apparatuur verder uitgebreid en aangepast worden aan de behoeften. Ook de technische staf voor NLnet zal indien mogelijk en nodig verder uitgebreid worden.

Per 1 januari 1993 wordt EUnet, de overkoepelende Europese organisatie van de met de nationale UNIX user groepen geaffilieerde netwerken, verzelfstandigd van EurOpen. In de hiervoor op te richten BV zal Stichting NLnet een aandeel nemen van tenminste 10000 ECU, om de continuiteit van EUnet en NLnet te waarborgen.

Op de resterende pagina's van dit verslag treft U respectievelijk aan:Stichting NLnet begroting 1992


DEBET CREDIT

dienstverlening 0.00 269000.00
abonnementen 65000.00
news abonnementen 63000.00
NLnet verkeer 2000.00
EUnet verkeer 15000.00
overig verkeer 20000.00
aansluittijd 20000.00
InterEUnet 70000.00
bulkcontracten 14000.00
restitutie HP onderhoud 0.00 16000.00
rente 0.00 11000.00
CWI beheerder 50000.00 0.00
CWI infrastructuur 12000.00 0.00
PTT Telecom infrastructuur 6000.00 0.00
eunet 112000.00 0.00
abonnementen 36000.00
news abonnementen 18000.00
lijnkosten 33000.00
federation charges 17000.00
InterEUnet abonnementen 8000.00
administratiekosten 5000.00 0.00
afschrijving sun4nl 30000.00 0.00
afschrijving cisco 21000.00 0.00
afschrijving modems 10000.00 0.00
afschrijving nieuwe apparatuur 6000.00 0.00
onderhoud Sun 18000.00 0.00
documentatie 9000.00 0.00
promotie NLnet 7000.00 0.00
reis/conferentiekosten 5000.00 0.00
diversen 5000.00 0.00

296000.00 296000.00Stichting NLnet exploitatierekening 1992
DEBET CREDIT

dienstverlening 0.00 391249.65
abonnementen 78570.00
news abonnementen 65820.00
NLnet mail 5324.56
EUnet mail 34944.30
overige mail 44241.17
aansluittijd 53520.00
InterEUnet abonnementen 94430.00
bulkcontracten 14400.00
afrondingsverschillen - 0.38
restitutie onderhoud HP 0.00 16288.00
rente 0.00 11912.46
modemverkoop (netto) 0.00 696.00
valutaverschillen 0.00 2.83
eunet 112433.74 0.00
abonnementen 39657.81
news abonnementen 17614.03
lijnkosten 28880.51
federation charges 16240.20
InterEUnet abonnementen 7301.38
overige kosten 2739.81
overschot 110052.43 0.00
afschrijvingen 82849.07 0.00
sun4nl 45000.00
cisco 23601.78
modems 12914.37
annex 520.83
disks 483.92
disk HP 328.17
personeelskosten 45143.02 0.00
CWI beheerder 39375.00
salarissen 5768.02
documentatie 16839.19 0.00
promotie NLnet 11148.00 0.00
onderhoud Sun 10726.90 0.00
CWI infrastructuur 10500.00 0.00
PTT Telecom infrastructuur 5983.27 0.00
computermaterialen 5517.63 0.00
diversen 4612.51 0.00
reis/conferentiekosten 2252.35 0.00
administratiekosten 2090.83 0.00

420148.94 420148.94Stichting NLnet balans per 31 december 1992


DEBET CREDIT

eigen vermogen 0.00 190713.07
nog te betalen belastingen 0.00 135169.64
Vennootschapsbelasting 1989 10556.00
Vennootschapsbelasting 1990 59000.00
Vennootschapsbelasting 1991 16000.00
Vennootschapsbelasting 1992 45000.00
BTW 1992 3073.64
Loonbelasting 1992 1540.00
crediteuren 0.00 3740.00
spaartegoeden 180000.00 0.00
computerapparatuur 110666.10 0.00
sun4nl 45000.00
cisco 26657.90
modem 15898.95
annex 11979.17
disks 11130.08
debiteuren 24101.84 0.00
girosaldo 14854.77 0.00

329622.71 329622.71Stichting NLnet begroting 1993


DEBET CREDIT

dienstverlening 0.00 415000.00
abonnementen 100000.00
news abonnementen 36000.00
NLnet verkeer 5000.00
EUnet verkeer 25000.00
overig verkeer 35000.00
aansluittijd 70000.00
InterEUnet 140000.00
bulkcontracten 4000.00
rente 0.00 13000.00
eunet 170000.00 0.00
abonnementen 48000.00
news abonnementen 21000.00
access charge 65000.00
association charges 16000.00
InterEUnet abonnementen 16000.00
overige kosten 4000.00
personeelskosten 90000.00 0.00
afschrijvingen 84000.00 0.00
sun4nl 38000.00
cisco 16000.00
modems 12000.00
annex 6000.00
disks 6000.00
nieuwe apparatuur 6000.00
CWI infrastructuur 25000.00 0.00
onderhoud Sun 15000.00 0.00
documentatie 10000.00 0.00
computermaterialen 8000.00 0.00
PTT Telecom infrastructuur 6000.00 0.00
promotie NLnet 5000.00 0.00
reis/conferentiekosten 5000.00 0.00
diversen 5000.00 0.00
administratiekosten 5000.00 0.00

428000.00 428000.00
Stichting NLnet eigen vermogen mutatie-overzicht 1991 - 1992


Eigen vermogen per 1 januari 1991 102892.64
exploitatie-overschot boekjaar 1991 + 38769.56
reservering Vennootschapsbelasting 1991 - 16000.00
BTW correcties - 1.36

Eigen vermogen per 1 januari 1992 125660.84
exploitatie-overschot boekjaar 1992 + 110052.43
reservering Vennootschapsbelasting 1992 - 45000.00
BTW correcties - 0.20

Eigen vermogen per 1 januari 1993 190713.07

8 februari 1993