logo Stichting NLnet

Financieel Verslag Stichting NLnet 1991

Wytze van der Raay

penningmeester Stichting NLnetDe Stichting NLnet, opgericht in februari 1989, is met ingang van 1 mei 1989 begonnen met de feitelijke exploitatie van NLnet, het Nederlandse deel van het internationale UNIX netwerk. Na de verslagen over de boekjaren 1989 en 1990 is dit het derde jaarverslag van de Stichting.

De volgende tarieven zijn in 1991 gehanteerd:

NLnet abonnement f 30,- per maand
News abonnement f 60,- per maand
NLnet mail f 0,01 per KB (met volumekorting)
EUnet mail f 0,15 per KB (met volumekorting)
Overige mail f 0,20 per KB (met volumekorting)
Aansluittijd f 2,50 per uur (31 uur/maand gratis)
InterEunet f 1000,- per maand
InterEUnet entreegeld f 2500,- eenmalig

Sinds 1 januari 1990 geldt een logaritmische kortingsregeling voor de volumetarieven voor NLnet mail, EUnet mail en overige mail. Als gevolg van deze kortingsregeling wordt het feitelijke tarief per KB afhankelijk gesteld van het volume der verstuurde mail in de factuurperiode volgens de formule:

kb tarief x 10000 x ln ( 1 + kB volume / 10000 )
De tarieven voor 1991 zijn aanzienlijk verlaagd ten opzichte van de tarieven voor 1990, en wel op de volgende onderdelen:Het 1-jarig bulkcontract met SURFnet bv voor het leveren van NLnet services aan SURFnet ten behoeve van haar gebruikers dat afliep op 1 mei 1991, is niet in zijn totaliteit verlengd. Alleen het News abonnement deel is met 1 jaar verlengd tot 1 mei 1992.

Een vergelijking van de resultaten over 1991 met de begroting voor 1991 leert dat de ontwikkeling van de kosten voor het merendeel in overeenstemming met de verwachtingen was, maar dat de inkomsten zich opnieuw boven verwachting hebben ontwikkeld. Als gevolg hiervan is het exploitatie-overschot over 1991 iets groter dan verwacht.

In 1991 was er opnieuw sprake van een groei van het aantal abonnees en het gebruik dat gemaakt wordt van de diverse NLnet services. Zo groeide het aantal aangesloten sites van 174 (op 1 januari 1991) tot 216 (op 1 januari 1992), een toename van 24%, terwijl het aantal news abonnementen steeg van 91 tot 102 over dezelfde periode, een toename van 12%.

Als gevolg van de herstructurering van EUnet/EurOpen zijn de tarieven welke EUnet hanteert aanzienlijk gewijzigd voor 1992. Stichting NLnet verwacht deze tariefstructuurwijziging op te kunnen vangen met ongewijzigde tarieven voor de "traditionele" services (NLnet, News, email). Alleen voor de InterEUnet service is er sprake van een aanpassing van de tarieven, welke voor het merendeel der abonnees echter gunstig zal uitpakken.

De tarieven per 1 januari 1992 luiden als volgt:

NLnet abonnement f 30,- per maand
News abonnement f 60,- per maand
NLnet mail f 0,01 per KB (met volumekorting)
EUnet mail f 0,15 per KB (met volumekorting)
Overige mail f 0,20 per KB (met volumekorting)
Aansluittijd f 2,50 per uur (31 uur/maand gratis)
InterEunet 1 f 750,- per maand
InterEunet 2 f 1250,- per maand
InterEunet 3 f 2000,- per maand
InterEunet 4 f 1,- per MB per maand
InterEUnet entreegeld f 2500,- eenmalig

Het InterEUnet 1 abonnement geldt voor lijnsnelheden van 19.2 kbps en lager en een internationaal verkeer tot 500 MB per maand. Het InterEUnet 2 abonnement geldt voor maximaal 64 kbps en 1000 MB, het InterEUnet 3 abonnement voor meer dan 64 kbps en maximaal 2000 MB. Wanneer meer dan 2000 MB internationaal verkeer per maand wordt gewenst, geldt tariefklasse 4. De abonnee dient er voor te zorgen dat het werkelijke internationale verkeer onder de limiet ligt waarvoor men zich heeft geabonneerd. NLnet bespreekt namelijk op grond van deze limieten bandbreedte op de internationale lijnen. Stichting NLnet zal de abonnee die zijn limiet overschrijdt belasten met een extra opslag in navolging van Europese afspraken. Wel wil Stichting NLnet er graag op wijzen dat het bijzonder moeilijk is de gestelde limieten in de praktijk te overschrijden.
De netwerkaansluiting en de mail- en newskosten zijn inbegrepen bij alle InterEUnet abonnementen, en worden dus niet extra in rekening gebracht. Er geldt een entreegeld van f 2500,- voor het beschikbaar stellen van een poort op de NLnet router. De kosten van de verbinding tot aan de router zijn voor rekening van de abonnee.

Om op adequate wijze te kunnen blijven voldoen aan de eisen van het groeiende aantal abonnees heeft de Stichting in het boekjaar 1991 op forse schaal investeringen in nieuwe apparatuur gepleegd. Zo werd aan het begin van het jaar een diskuitbreiding voor de toenmalige backbone machine hp4nl gerealiseerd. In november 1991 is de complete backbone machine vervangen door een nieuw systeem van Sun, waarbij ook de naam van de backbone veranderd is in sun4nl. Verder zijn in de loop van het jaar uitbreidingen gerealiseerd van het aantal seriële interfaces in de cisco router. Al deze uitbreidingen en vernieuwingen konden uit eigen middelen gefinancierd worden dankzij de succesvolle operatie gedurende dit jaar en de twee voorgaande jaren.

Dankzij een donatie van de firma Geveke kon ook de cisco router van het type MGS omgeruild worden voor een type AGS, zodat verdere uitbreiding van het aantal seriële poorten ten behoeve van de InterEUnet service mogelijk werd.
Op de resterende pagina's van dit verslag treft U respectievelijk aan:Stichting NLnet begroting 1991


DEBET CREDIT

dienstverlening 0.00 301000.00
abonnementen 59000.00
news abonnementen 65000.00
NLnet verkeer 2000.00
EUnet verkeer 20000.00
overig verkeer 25000.00
aansluittijd 10000.00
InterEUnet 90000.00
bulkcontracten (excl. IP) 30000.00
rente 0.00 6000.00
CWI beheerder 45000.00 0.00
CWI infrastructuur 12000.00 0.00
eunet 162000.00 0.00
abonnementen 24000.00
news abonnementen 36000.00
lijnkosten 27000.00
InterEUnet 75000.00
administratiekosten 5000.00 0.00
afschrijving cisco 14000.00 0.00
afschrijving disk 5000.00 0.00
afschrijving modems 3000.00 0.00
afschrijving nieuwe apparatuur 8000.00 0.00
diversen 9000.00 0.00
documentatie 9000.00 0.00
onderhoud EMROS (ACE) 2000.00 0.00
onderhoud HP 23000.00 0.00
promotie NLnet 5000.00 0.00
reis/conferentiekosten 5000.00 0.00

307000.00 307000.00Stichting NLnet exploitatierekening 1991


DEBET CREDIT

dienstverlening 0.00 325914.98
abonnementen 62790.00
news abonnementen 58320.00
NLnet mail 2601.55
EUnet mail 18306.47
overige mail 26754.46
aansluittijd 34542.50
InterEUnet abonnementen 93200.00
bulkcontracten (excl. InterEUnet) 29400.00
rente 0.00 6426.04
eunet 156881.74 0.00
abonnementen 25322.00
news abonnementen 38962.00
lijnkosten 26400.00
InterEUnet 65122.74
valutaverliezen 1075.00
CWI beheerder 45000.00 0.00
overschot 38769.56 0.00
onderhoud HP 26438.44 0.00
documentatie 18415.27 0.00
afschrijving cisco 17326.67 0.00
CWI infrastructuur 12000.00 0.00
afschrijving HP disk 7328.16 0.00
onderhoud EMROS 2800.00 0.00
afschrijving modems 2660.00 0.00
adm. kosten 2155.75 0.00
oninbare vorderingen 903.47 0.00
reis/conferentiekosten 695.31 0.00
NLUUG lidmaatschap 600.00 0.00
computermateriaal 294.66 0.00
betalingsprovisie 71.99 0.00

332341.02 332341.02Stichting NLnet balans per 31 december 1991


DEBET CREDIT

eigen vermogen 0.00 125660.84
crediteuren 0.00 72180.70
reserve Vennootschapsbelasting 1990 0.00 59000.00
nog te betalen bedragen 0.00 24364.62
reserve Vennootschapsbelasting 1991 0.00 16000.00
reserve Vennootschapsbelasting 1989 0.00 10556.00
spaartegoeden 130000.00 0.00
inventaris sun 4/670 88984.00 0.00
inventaris cisco 33702.18 0.00
giro 22132.67 0.00
debiteuren 10951.82 0.00
BTW (nog terug te ontvangen) 9565.00 0.00
inventaris HP disk 7328.17 0.00
inventaris modems 5098.32 0.00

307762.16 307762.16Stichting NLnet begroting 1992


DEBET CREDIT

dienstverlening 0.00 269000.00
abonnementen 65000.00
news abonnementen 63000.00
NLnet verkeer 2000.00
EUnet verkeer 15000.00
overig verkeer 20000.00
aansluittijd 20000.00
InterEUnet 70000.00
bulkcontracten (excl. IP) 14000.00
restitutie HP onderhoud 0.00 16000.00
rente 0.00 11000.00
CWI beheerder 50000.00 0.00
CWI infrastructuur 12000.00 0.00
PTT Telecom infrastructuur 6000.00 0.00
eunet 112000.00 0.00
abonnementen 36000.00
news abonnementen 18000.00
lijnkosten 33000.00
federation charges 17000.00
InterEUnet abonnementen 8000.00
administratiekosten 5000.00 0.00
afschrijving sun4nl 30000.00 0.00
afschrijving cisco 21000.00 0.00
afschrijving modems 10000.00 0.00
afschrijving nieuwe apparatuur 6000.00 0.00
onderhoud Sun 18000.00 0.00
documentatie 9000.00 0.00
promotie NLnet 7000.00 0.00
reis/conferentiekosten 5000.00 0.00
diversen 5000.00 0.00

296000.00 296000.00Stichting NLnet eigen vermogen mutatie-overzicht


Eigen vermogen per 1 januari 1989 0.00
exploitatie-overschot boekjaar 1989 + 26391.09

Eigen vermogen per 1 januari 1990 26391.09
exploitatie-overschot boekjaar 1990 + 147465.51
reservering Vennootschapsbelasting 1989 - 10556.00
reservering Vennootschapsbelasting 1990 - 59000.00
niet verrekende BTW - 1406.74
BTW correcties - 1.22

Eigen vermogen per 1 januari 1991 102892.64
exploitatie-overschot boekjaar 1991 + 38769.56
reservering Vennootschapsbelasting 1991 - 16000.00
BTW correcties - 1.36

Eigen vermogen per 1 januari 1992 125660.84

2 maart 1992