logo Stichting NLnet


Financieel Verslag Stichting NLnet 1990

Wytze van der Raay

penningmeester Stichting NLnetDe Stichting NLnet, opgericht in februari 1989, is met ingang van 1 mei 1989 begonnen met de feitelijke exploitatie van NLnet, het Nederlandse deel van het internationale UNIX netwerk. Na het onvolledige boekjaar 1989 is het verslagjaar 1990 het eerste volledige boekjaar van de Stichting.

De volgende tarieven zijn in 1990 gehanteerd:

NLnet abonnement f 30,- per maand
News abonnement f 80,- per maand
NLnet mail f 0,01 per KB
EUnet mail f 0,20 per KB
Overige mail f 0,25 per KB
Aansluittijd f 2,50 per uur (31 uur/maand gratis)
InterEunet (academisch) f 1000,- per maand
InterEUnet (niet-academisch) f 2000,- per maand
InterEUnet entreegeld f 2500,- eenmalig

Deze tarieven waren ongewijzigd ten opzichte van 1989, met de volgende uitzonderingen:


kb tarief x 10000 x ln ( 1 + kB volume / 10000 )
Het 1-jarig bulkcontract met SURFnet bv voor het leveren van NLnet services aan SURFnet ten behoeve van haar gebruikers dat afliep op 1 mei 1990, is met een jaar verlengd tot 1 mei 1991. Tevens is daarbij het contract uitgebreid met de levering van InterEUnet services, aanvankelijk tot 1 november 1990, maar inmiddels verlengd tot uiterlijk 1 mei 1991.

Een vergelijking van de resultaten over 1990 met de begroting voor 1990 leert dat de ontwikkeling van de kosten voor het merendeel in overeenstemming met de verwachtingen was, maar dat de opbrengsten zich boven verwachting hebben ontwikkeld. Als gevolg hiervan is het exploitatie-overschot over 1990 aanzienlijk hoger dan begroot. Helaas bleek eind 1990 dat de Stichting NLnet waarschijnlijk een aanslag Vennootschapsbelasting zal worden opgelegd; een belangrijk deel van het overschot is daarom hiervoor gereserveerd op de balans.

De belangrijkste oorzaak van de hoge opbrengsten is de stormachtige groei van het aantal abonnees en het gebruik dat gemaakt wordt van de diverse NLnet services. Zo groeide het aantal aangesloten sites van 148 (op 1 januari 1990) tot 174 (op 1 januari 1991), een groei van 18%, terwijl het aantal news abonnementen steeg van 65 tot 91 over dezelfde periode, een toename van 40% !

Mede op grond van deze voorspoedige ontwikkelingen is besloten om de tarieven voor 1991 aanzienlijk te verlagen, varierend van 20% tot 100%. In de begroting voor 1991 is hiermee rekening gehouden. Een onzekere factor blijft helaas de (nog steeds experimentele) InterEUnet service: waar de Stichting verwachtte dat in 1990 in Europees verband kostendekkende tarieven zouden worden vastgesteld voor deze service, ziet het er thans naar uit dat ook gedurende geheel 1991 danwel een groot deel van 1991 op experimentele basis verder gewerkt moet worden. O.i. zijn er in ieder geval geen termen meer aanwezig om een verschillend tarief voor academische en niet-academische InterEUnet abonnees te hanteren; dit verschil is daarom per 1 januari 1991 afgeschaft.

De tarieven per 1 januari 1991 luiden als volgt:

NLnet abonnement f 30,- per maand
News abonnement f 60,- per maand
NLnet mail f 0,01 per KB
EUnet mail f 0,15 per KB
Overige mail f 0,20 per KB
Aansluittijd f 2,50 per uur (31 uur/maand gratis)
InterEunet f 1000,- per maand
InterEUnet entreegeld f 2500,- eenmalig

waarbij de logaritmische korting voor de volumetarieven van kracht blijft, maar thans toegepast over 3 maanden i.p.v. over 2 maanden.

In het boekjaar 1990 heeft de Stichting ook voor de eerste maal in haar bestaan investeringen in apparatuur gepleegd (tot dan toe werden de aktiviteiten uitsluitend uitgevoerd met uit donaties verkregen apparatuur). Aangeschaft werden een cisco router t.b.v. de InterEUnet service, en een viertal extra Trailblazer modems (waarvan twee t.b.v. EUnet). Tevens is een uitbreiding van diskcapaciteit besteld voor de backbone machine hp4nl, welke echter pas in 1991 gerealiseerd kon worden. De apparatuur wordt in eerste instanties uit de reserves van de Stichting gefinancierd, om vervolgens over 36 maanden afgeschreven te worden.

Op de resterende pagina's van dit verslag treft U respectievelijk aan:Stichting NLnet begroting 1990


DEBET CREDIT

dienstverlening 322000.00
abonnementen 48000.00
news abonnementen 53000.00
NLnet verkeer 3000.00
EUnet verkeer 25000.00
overig verkeer 25000.00
aansluittijd 15000.00
InterEUnet 84000.00
bulkcontracten (excl. IP) 69000.00
CWI beheerder 45000.00 0.00
CWI infrastructuur 12000.00 0.00
eunet 141000.00 0.00
abonnementen 20000.00
news abonnementen 36000.00
lijnkosten 25000.00
InterEUnet 60000.00
administratiekosten 4000.00 0.00
afschrijving apparatuur 17000.00 0.00
diversen 1000.00 0.00
documentatie 8000.00 0.00
onderhoud EMROS (ACE) 2000.00 0.00
onderhoud HP 21000.00 0.00
reis/conferentiekosten 5000.00 0.00
uitbreiding modempool 10000.00 0.00
toevoeging reserves 56000.00 0.00

322000.00 322000.00Stichting NLnet exploitatierekening 1990


DEBET CREDIT

dienstverlening 0.00 394423.48
abonnementen 50280.00
news abonnementen 62720.00
NLnet mail 3483.41
EUnet mail 33298.91
overige mail 37394.66
aansluittijd 25407.50
InterEUnet abonnementen 107439.00
bulkcontracten (excl. InterEUnet) 74400.00
overschot 147465.51 0.00
eunet 140902.67 0.00
abonnementen 20647.00
news abonnementen 44490.00
lijnkosten 25200.00
InterEunet 50565.67
CWI beheerder 45000.00 0.00
onderhoud HP 21579.60 0.00
CWI faciliteiten 12000.00 0.00
afschrijving cisco 11487.50 0.00
documentatie 6830.87 0.00
adm. kosten 2965.51 0.00
reis/conferentiekost 2055.32 0.00
oninbare vorderingen 1780.55 0.00
onderhoud EmROS 1372.00 0.00
rente 328.09 0.00
NLUUG lidmaatschap 300.00 0.00
afschrijving modems 221.68 0.00
telefoonbeantwoorder 134.18 0.00

394423.48 394423.48Stichting NLnet balans per 31 december 1990


DEBET CREDIT

eigen vermogen 0.00 102892.64
reserve Vennootschapsbelasting 1990 0.00 59000.00
crediteuren 0.00 26668.43
reserve Vennootschapsbelasting 1989 0.00 10556.00
spaartegoeden 110000.00 0.00
giro 41606.58 0.00
inventaris cisco 29867.50 0.00
debiteuren 9219.67 0.00
inventaris modem 7758.32 0.00
BTW (nog terug te ontvangen) 665.00 0.00

199117.07 199117.07Stichting NLnet begroting 1991


DEBET CREDIT

dienstverlening 0.00 301000.00
abonnementen 59000.00
news abonnementen 65000.00
NLnet verkeer 2000.00
EUnet verkeer 20000.00
overig verkeer 25000.00
aansluittijd 10000.00
InterEUnet 90000.00
bulkcontracten (excl. IP) 30000.00
rente 0.00 6000.00
CWI beheerder 45000.00 0.00
CWI infrastructuur 12000.00 0.00
eunet 162000.00 0.00
abonnementen 24000.00
news abonnementen 36000.00
lijnkosten 27000.00
InterEUnet 75000.00
administratiekosten 5000.00 0.00
afschrijving cisco 14000.00 0.00
afschrijving disk 5000.00 0.00
afschrijving modems 3000.00 0.00
afschrijving nieuwe apparatuur 8000.00 0.00
diversen 9000.00 0.00
documentatie 9000.00 0.00
onderhoud EMROS (ACE) 2000.00 0.00
onderhoud HP 23000.00 0.00
promotie NLnet 5000.00 0.00
reis/conferentiekosten 5000.00 0.00

307000.00 307000.00

4 maart 1991