logo Stichting NLnet

NLnet 1989

Ted Lindgreen

Stichting NLnet

Inleiding

Hoewel het Nederlandse deel van het internationale Unix netwerk reeds langer dan 10 jaar functioneert, bestaat de Stichting NLnet pas een jaar. Voordien werd het Nederlandse deel van het netwerk direct ondersteund vanuit de Europese backbone machine mcvax, terwijl het CWI de exploitatie voor haar rekening nam. De technische werkzaamheden werden voor het leeuwendeel door de Europese backbone manager Piet Beertema verricht.

Vanaf 1 mei 1989 heeft de Stichting NLnet de exploitatie van het Nederlandse deel van het netwerk overgenomen. De Stichting NLnet is speciaal voor dit doel door de vereniging NLUUG opgericht. De noodzakelijke apparatuur is voornamelijk door donaties (HP, Koning & Hartrnan en ACE) verkregen terwijl de werkzaamheden voor de overgang voor het overgrote deel onbetaald zijn verricht door Piet Beertema (CWI), Daniel Karrenberg (CWI), Henk Hesselink (ACE) en de NLnet bestuursleden zelf. Hierdoor was het mogelijk de netwerk service te continueren zonder de aangeslotenen met een grote prijsstijging te confronteren. De NLnet prijzen steken dan ook bijzonder gunstig af ten opzichte van de andere Europese EUnet organisaties. NLnet is ook de enige Europese EUnet backbone die alleen verkeerskosten voor uitgaande e-mails in rekening brengt.

Het technische deel van de huidige exploitatie is uitbesteed aan het CWI op consultancy basis. Het CWI heeft een part-time kracht, Martijn Roos Lindgreen, aangesteld voor de dagelijk werkzaamheden. Het organisatorische deel wordt voornamelijk (onbetaald) door bestuursleden verricht.

Voor meer informatie over de financiële aspecten verwijs ik gaarne naar het Financieel verslag van onze penningmeester.

Functioneren van de backbone

Nadat de overgang vrijwel ongemerkt voor de aangeslotenen was doorgevoerd, blijkt ook het dagelijks functioneren vrijwel vlekkeloos plaats te vinden. Op een paar onregelmatigheden in het afleveren van het netnews na zijn er geen problemen geweest. Zowel de hardware als de software blijkt buitengewoon stabiel te zijn.

De aanleiding voor de problemen bij het netnews was een tijdelijke verstoring van de news-flow in het internationale netwerk, waarna een zeer grote hoeveelheid news tegelijk verwerkt moest worden. Doordat vele sites niet in staat waren al dit news tijdig op te halen liep de backbone machine uit zijn diskruimte. Dit probleem is nu fundamenteel opgelost, door slechts een beperkte hoeveelheid "newsbatches" per aangesloten site vooraf aan te maken.

Hoewel de belasting van de backbone machine met de huidige hoeveelheid aangesloten sites aanzienlijk is, zien wij nog geen noodzaak de backbone machine te vervangen. Er is momenteel voldoende capaciteit beschikbaar, terwijl verwacht wordt dat de overgang van een aantal grote sites op IP, wat een lagere belasting van de backbone machine met zich meebrengt, de uitbreiding van het aantal sites zal compenseren.

Uitbreiding van diskruimte wordt wel overwogen, maar is niet urgent. Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat de Nederlandse backbone machine via NFS gebruik kan maken van een deel van de diskruimte van de Europese backbone mcsun. Op deze manier is er geen extra ruimte nodig voor de nieuwe infoserver, terwijl de onderhoudswerkzaamheden hiervoor gedeeld kunnen worden tussen NLnet en EUnet.

Nieuwe services

Een van de nieuwe services is de infoserver, waar bijvoorbeeld public domain software gearchiveerd wordt en door abonnees van NLnet voorlopig zonder kosten opgehaald kan worden. In hoeverre dit kosteloos kan blijven hangt af van de Europese ontwikkelingen.

Een andere nieuwe service is InterEUnet. Deze service maakt het mogelijk om via IP kontakt te leggen met een aantal andere InterEUnet sites, maar ook met sites op vrijwel alle andere IP netwerken, zoals bijvoorbeeld het Amerikaanse Internet, het Scandinavische NORDUNET, etc. De IP-connectivity heeft als voordeel, dat men interactief kan inloggen op, en files kan uitwisselen met alle aangesloten machines. Een ander voordeel is dat e-mail direct bij de bestemmings machine kan worden afgeleverd. Ook alle andere op het TCP/IP protocol gebaseerde faciliteiten zijn beschikbaar. Voor deze nieuwe service was de aanschaf van een IP router noodzakelijk.

Relatie met SURFnet

Verschillende onderzoeks- en onderwijsinstellingen hebben besloten om hun communicatie- en informatiediensten van SURFnet B.V. te betrekken. Vele van deze instellingen hadden in het verleden al een aansluiting op het Unix netwerk. De Stichting NLnet heeft met SURFnet B.V een contract afgesloten waarbij NLnet haar diensten aan de gebruikers blijft leveren, terwijl SURFnet de kosten daarvoor betaalt. Voor iedere organisatie, die onder SURFnet valt, verzorgt NLnet een aansluiting voor e-mail en netnews. De duur van dit contract is steeds een jaar, maar verlenging is waarschijnlijk.

Voor een aantal grote organisaties (universiteiten), heeft SURFnet ook een contract voor InterEUnet afgesloten. In tegenstelling tot het contract voor e-mail en netnews geldt dit contract voorlopig slechts tot 1 november 1990.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit Ted Lindgreen (voorzitter), Frances Brazier (secretaris), Wytze van der Raay (penningmeester), Jos Alsters en Marten van Gelderen. NLnet is ook vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van het EUnet, waar Ted Lindgreen de functie van secretaris heeft.

10 april 1990Financieel Verslag Stichting NLnet 1989

Wytze van der Raay

penningmeester Stichting NLnet

De Stichting NLnet, opgericht in februari 1989, is met ingang van 1 mei 1990 begonnen met de feitelijke exploitatie van NLnet, het Nederlandse deel van het internationale UNIX netwerk. Bij de aanvang bestond grote onzekerheid over de financiele haalbaarheid van een zelfstandige exploitatie, waarvoor de NLUUG, de Nederlandse vereniging van UNIX gebruikers, zich in eerste instantie verantwoordelijk gesteld heeft.

Dankzij bijdragen van Hewlett-Packard Nederland BV (HP9000/835 computer en HP-UX systeemsoftware), Koning en Hartman Elektrotechniek BV (Trailblazer Plus modems) en Associated Computer Experts BV (EMROS software), kon Stichting NLnet zonder verdere substantiele initiele investeringen van start gaan.

De resultaten over dit eerste (onvolledige) jaar laten zien dat de exploitatie van NLnet op non-profit basis goed mogelijk is, onder gebruikmaking van uit donatie ontvangen apparatuur en programmatuur. De inmiddels opgebouwde reserves over 1989 maken het mogelijk om uitbreiding van de apparatuur uit eigen middelen te financieren.

De volgende tarieven zijn in 1989 gehanteerd:

NLnet abonnement f 30,- per maand
News abonnement f 80,- per maand
NLnet mail f 0,01 per KB
EUnet mail f 0,20 per KB
Overige mail f 0,25 per KB
Aansluittijd f 2,50 per uur (31 uur/maand gratis)

Daarnaast is er ten behoeve van SURFnet gebruikers een 1-jarig bulkcontract met SURFnet BV gesloten, dat voorziet in het leveren van NLnet services aan SURFnet. Dit contract loopt voorlopig tot 1 mei 1990, maar zal hoogstwaarschijnlijk voor tenminste 1 jaar verlengd worden.

De opbrengsten uit mail verkeer zijn in 1989 nogal achtergebleven als gevolg van tekortkomingen in de accounting programmatuur. Deze tekortkomingen zijn eind september 1989 opgeheven, zodat sindsdien een significante stijging van de opbrengsten heeft plaatsgevonden. Mede op grond hiervan is besloten om per 1 januari 1990 een volumekorting te geven aan grootgebruikers volgens een continu glijdende schaal. In de begroting voor 1990 is hiermee rekening gehouden.

Een nieuwe belangrijke service in 1990 is de IP service via InterEUnet. Deze heeft belangrijke financiele consequenties voor NLnet, zoals uit bijgesloten begroting blijkt.

Op de resterende pagina's van dit verslag treft U respectievelijk aan:NLnet exploitatierekening 1989

DEBET CREDIT

dienstverlening 0.00 142214.35
abonnementen 29865.00
news abonnementen 33000.00
NLnet mail 1384.90
EUnet mail 8826.20
overige mail 4495.75
aansluittijd 8842.50
bulkcontracten 55800.00
subsidie 0.00 1000.00
rente 0.00 28.00
eunet 43738.62 0.00
abonnementen 5420.00
news abonnementen 21480.00
lijnkosten 16800.00
overige kosten 38.62
beheerder 33750.00 0.00
overschot 26391.09 0.00
onderhoud HP 20507.48 0.00
CWI faciliteiten 9000.00 0.00
reis/conferentiekost 2583.63 0.00
NFS software HP 1978.50 0.00
documentatie 1419.28 0.00
onderhoud EmROS 1372.00 0.00
oninbare vorderingen 960.00 0.00
adm. kosten 855.75 0.00
expositie 536.00 0.00
NLUUG lidmaatschap 150.00 0.00

143242.35 143242.35NLnet balans 1989

DEBET CREDIT

eigen vermogen 0.00 26391.09
crediteuren 0.00 23451.15
BTW (nog af te dragen) 0.00 5634.67
giro 39718.82 0.00
debiteuren 15758.09 0.00

55476.91 55476.91Stichting NLnet begroting 1990

DEBET CREDIT

dienstverlening 322000.00
abonnementen 48000.00
news abonnementen 53000.00
NLnet verkeer 3000.00
EUnet verkeer 25000.00
overig verkeer 25000.00
aansluittijd 15000.00
InterEUnet 84000.00
bulkcontracten (excl. IP) 69000.00
CWI beheerder 45000.00 0.00
CWI infrastructuur 12000.00 0.00
eunet 141000.00 0.00
abonnementen 20000.00
news abonnementen 36000.00
lijnkosten 25000.00
InterEUnet 60000.00
administratiekosten 4000.00 0.00
afschrijving apparatuur 17000.00 0.00
diversen 1000.00 0.00
documentatie 8000.00 0.00
onderhoud EMROS (ACE) 2000.00 0.00
onderhoud HP 21000.00 0.00
reis/conferentiekosten 5000.00 0.00
uitbreiding modempool 10000.00 0.00
toevoeging reserves 56000.00 0.00

322000.00 322000.00

26 maart 1990